top of page

Algemene Voorwaarden


1. Huisregels & privacyreglement

Als u een afspraak maakt voor een fysiotherapeutisch onderzoek en mogelijk behandeling,

dan zal tijdens het eerste consult de fysiotherapeut u onderzoeken en bepalen of een

behandeling noodzakelijk is. Dit consult zal 20-30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding

van de resultaten uit het onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld.


Om behandelingen zo efficiënt en zo prettig mogelijk te laten verlopen vragen wij u

aandacht voor het volgende:

 • Graag een geldig legitimatiebewijs en verzekeringspasje meenemen bij het eerste bezoek.

 • U kunt plaatsnemen in de wachtkamer. U wordt door ons persoonlijk opgehaald.

 • Graag uw begrip als u even moet wachten. Soms vraagt een behandeling meer tijd dan gepland. We proberen wachttijden te vermijden.

 • Daar de praktijk ook mindervalide patiënten behandelt is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.

 • Tijdens de behandeling is er ruimte voor al uw vragen, opmerkingen en veranderingen over uw klachten. Informeer ons over ongemakken die u thuis of op het werk van uw klachten ondervindt. Deze informatie geeft u en ons meer inzicht in uw aandoening/problemen. Zo kunnen wij u nog beter helpen of begeleiden. 

 • Tracht de adviezen, ter ondersteuning van de gestelde behandeldoelen serieus te nemen en op te volgen.

 • Patiënten dienen zich te gedragen volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.

 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimteachterlaat, let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.

 • De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).

 • Wilt u bij het parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.

 • Veranderingen van afspraken kunt u telefonisch regelen (076-5215141) of bij voorkeur per e-mail (info@fysiotherapieruitersbos.nl).

 • Het is niet altijd mogelijk om uw fysiotherapeut zelf telefonisch te spreken. U kunt dan uw telefoonnummer achterlaten, dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. Of u stuurt een e-mail naar de betreffende therapeut.

 • Als u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van tevoren af te bellen. De behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht. Als u dezelfde dag dat u de afspraak heeft afbelt, zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen. 

 • Bij het oefenen in de trainingszaal graag (sport)schoeisel gebruiken die u niet buiten gebruikt. Een handdoek is verplicht bij het gebruik maken van de oefenruimte. Tevens vragen wij u de oefentoestellen schoon te maken na gebruik en de gebruikte materialen op te ruimen. 

 • In de praktijk geldt een algeheel rookverbod. 

 • Op alle diensten van de praktijk zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 

 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.


Vergoeding van behandelingen:

 • Fysiotherapie zit niet in het basispakket van de zorgverzekeraars (met uitzonderding van een aantal chronische indicaties, zie hier). Het zit wel in de meeste aanvullende verzekeringen, maar soms met een beperkt aantal behandelingen. Als u over deze limiet komt, moet u de overige behandelingen zelf betalen. Fysiotherapie Ruitersbos kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het overschrijden van het aantal behandelingen waarvoor u verzekerd bent. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polisvoorwaarden. Fysiotherapie Ruitersbos heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars. 

 • U bent vrij in uw keuze van fysiotherapeut. Wel is het zo dat een ieder van ons zijn eigen specialisaties heeft. Vraag hiernaar en geef eventueel aan of u een specifieke verwijzing heeft voor bijvoorbeeld manuele therapie, revalidatie therapie, oedeemtherapie of sportfysiotherapie.

 • Patiënten dienen aan te geven of zij verzekerd zijn, bij welke maatschappij, onder welk nummer en of zij een aanvullende verzekering hebben. De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij contracten mee hebben. Indien de patiënt een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat hij niet voor deze zorg verzekerd is of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn verzekering wordt vergoed, krijgt de patiënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd. De kosten van behandelingen van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordiger. Bij niet-betaling door de patiënt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, of oninbaar blijken van de bank/giro machtiging, is de patiënt van rechtswege in verzuim en kan Fysiotherapie Ruitersbos incassomaatregelen treffen jegens de patiënt dan wel derden hiermee belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de patiënt.


Patiëntenregistratie

 • Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de AVG van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. De medewerkers van Fysiotherapie Ruitersbos gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden zich hierbij aan deze wettelijke regels. Zie ook privacy. 

 • Fysiotherapie Ruitersbos is aangesloten bij KNGF. Behandelingen worden uitgevoerd volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze vereniging.


Bejegening

 • De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.

 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden. 

 • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden. 

 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiëntaanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn. 

 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden. 

 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.

 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.

 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden. 

 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken. 

 • Fysiotherapie Ruitersbos is aangesloten bij het KNGF en de fysiotherapeuten zijn daar als Registerfysiotherapeut geregistreerd en/of bij Keurmerk Fysiotherapie en in het BIG-register. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden.


Privacy

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een

registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de Wet op

de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van

de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de

gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de

patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.


Privacyreglement

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens, die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht. 

 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. 

 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).

 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.

 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. 

 • Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na het overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

 • Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. 

 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.


Betalingsvoorwaarden:


 • Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars afgesloten, waardoor de praktijk de nota’s rechtstreeks bij die zorgverzekeraars indient en aan de patiënt geen nota wordt gezonden. Nota’s die door de verzekeringsmaatschappij worden geweigerd omdat bijvoorbeeld de dekking is overschreden, worden bij de patiënt ingediend. De patiënt is zelf verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van zijn/haar vergoeding voorfysiotherapie. Heeft u twijfels over uw vergoeding? Vraag het uw zorgverzekeraar of uw fysiotherapeut. 

 • De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de patiënt of namens de patiënt verleende diensten. 

 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

 • Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt. 

 • Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.


2. Klachtenregeling


KLACHTENREGELING FYSIOTHERAPIE RUITERSBOS

Binnen de fysiotherapiepraktijk wordt geprobeerd om zo optimaal mogelijke kwaliteit te

bieden. Heeft u desondanks een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut of bent u

ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u is

omgegaan? Dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.


DE KLACHTENREGELING BESTAAT UIT DE VOLGENDE VIER OPTIES:

1. Overleg met uw behandelend fysiotherapeut.

2. Overleg met de leidinggevende van uw behandelend fysiotherapeut.

3. Het klachtenformulier (anoniem) invullen.

4. De klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).


 

1. OVERLEG MET UW BEHANDELEND FYSIOTHERAPEUT

Ga allereerst het gesprek aan met uw fysiotherapeut. Neem iemand mee die u vertrouwt als

u het lastig vindt om dit alleen te doen,  bijvoorbeeld uw partner, een familielid of iemand

anders. Indien de klacht over uw fysiotherapeut gaat, dan geniet deze werkwijze de

voorkeur. Uiteindelijk streven wij naar een goede communicatie tussen een behandelaar en

de cliënt en het beste is om hier “samen” uit te komen.

 

2. OVERLEG MET DE LEIDINGGEVENDEN VAN UW BEHANDELEND FYSIOTHERAPEUT

Wanneer u een klacht heeft die naar uw mening niet goed is opgelost door uw behandelend

fysiotherapeut, dan kunt u contact opnemen met de leidinggevende van de desbetreffende

fysiotherapeut. Het is mogelijk om hier een gesprek voor aan te vragen die eventueel kan

plaatsvinden samen met uw behandelend fysiotherapeut. In samenspraak met de

leidinggevende wordt er gezocht naar een oplossing waar iedereen tevreden over is. Van de

uitkomsten van dit gesprek zal een verslag worden geschreven en door beide partijen

worden ondertekend. Indien nodig kan er op basis van deze klacht een traject worden

gestart om herhaling van het probleem in de toekomst te voorkomen.

 

3. HET KLACHTENFORMULIER (ANONIEM) INVULLEN

Via het klachtenformulier online of op de praktijk is een klachtenformulier in te vullen. Het is

mogelijk om deze anoniem in te vullen, echter als u een terugkoppeling wenst, vragen wij u

om uw personalia in te vullen. De klacht zal dan worden besproken binnen ons team en waar

nodig wordt direct actie ondernomen. Wij streven er naar om, indien gewenst, u binnen

twee werkweken op de hoogte te stellen van de uitkomst.


 

4. DE KLACHTENREGELING VAN HET KONINKLIJK NEDERLANDS GENOOTSCHAP VOOR

FYSIOTHERAPIE

Indien uw klacht door middel van bovenstaande drie opties niet naar tevredenheid is

afgehandeld, dan bestaat de mogelijkheid om dit te laten afhandelen door de

beroepsvereniging voor fysiotherapeuten het KNGF. U kunt de procedure die hier voor geldt

lezen op www.defysiotherapeut.com.

Fysiotherapie Ruitersbos is aangesloten bij het KNGF en de fysiotherapeuten zijn daar als

Registerfysiotherapeut geregistreerd en/of bij Keurmerk Fysiotherapie en in het BIG-register.

Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde regelementen en

voorwaarden.


3. Privacyverklaring:


INTRODUCTIE

Fysiotherapie Ruitersbos respecteert uw privacy en we zijn toegewijd om uw

persoonsgegevens te beschermen. Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed

mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve

gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van

toepassing, welke rekening houdt met nieuwe privacy wetgeving per 25 mei 2018 (AVG).

Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de

gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang

hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een

reglement vastgelegd. Daarmee handelt Fysiotherapie Ruitersbos conform de Algemene

Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut vertrouwelijk met uw persoonlijke en medische gegevens

om: daarom is naast de bovengenoemde WBP, een aantal regels vastgelegd in een

privacyverklaring. Onderstaand is de volledige privacyverklaring te lezen.


HOE EN OP WELKE MANIER VERZAMELT FYSIOTHERAPIE RUITERSBOS

PERSOONSGEGEVENS

Fysiotherapie Ruitersbos gebruikt de volgende manieren om uw persoonsgegevens te

verzamelen:

 • Rechtstreeks: u verstrekt ons de volgende gegevens door met ons contact op te nemen via post, telefoon, e-mail, het invullen van een contactformulier op onze website en door middel van mondelinge overdracht. 

 • BSN nummer

 • Nummer van (geldend) identiteitsbewijs

 • Telefoonnummer (thuis en/of werk en/of mobiel nummer)

 • Geboortedatum (systeemgegeven GBA) 

 • Geslacht (systeemgegeven GBA) 

 • NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens (systeemgegeven GBA) 

 • Zorgverzekering (systeemgegeven VeCoZo)

 • E-mailadres

 • Huisarts van patiënt

 • IBAN nummer (alleen in geval van abonnement afname)

 • Medische achtergrond 

 • Huidige klachtenbeeld

 • Toestemming

 • Contact huisarts

 • Meedoen aan kwaliteitsonderzoek 

 • Gebruik e-mailadres 

 • Aparte toestemming voor specifieke behandeltechnieken (informed concent) 

 • Geautomatiseerd: wanneer u gebruik maakt van de website, verzamelt Fysiotherapie Ruitersbos automatisch technische gegevens van u over uw apparaten, browse activiteiten en patronen. Fysiotherapie Ruitersbos verzamelt geen informatie door gebruik te maken van cookies.

HOE GEBRUIKT FYSIOTHERAPIE RUITERSBOS UW PERSOONSGEGEVENS

Fysiotherapie Ruitersbos gebruikt uw persoonsgegevens alleen wanneer de wet- en

regelgeving dat toestaat. Wij gebruiken uw persoonsgegevens gebaseerd op de volgende

grondslagen:

 • Overeenkomst: wanneer we van plan zijn een behandelovereenkomst met u uit te voeren of reeds uitvoeren. Wanneer u ervoor kiest deze persoonsgegevens niet met Fysiotherapie Ruitersbos te delen, dan zijn wij niet in staat onze diensten zoals omschreven in de behandelovereenkomst uit te voeren. Om een behandeltraject te starten, gaat u automatisch akkoord met ons privacyreglement. Voor specifieke behandeltechnieken kan u gevraagd worden om specifieke toestemmingsformulieren in te vullen.

 • Wet: de verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Wanneer u ervoor kiest deze persoonsgegevens niet met ons te delen, dan bestaat het risico dat wij de betreffende werkzaamheden zoals omschreven in de wet niet kunnen uitvoeren.

 • Gerechtvaardigd belang: wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor onze bedrijfsdoeleinden zodat wij u van de beste diensten kunnen voorzien. Wij nemen daarbij de impact op u en uw belangen in beschouwing voordat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor een gerechtvaardigd belang. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet wanneer uw belangen en fundamentele rechten prevaleren boven onze bedrijfsdoeleinden.

 • Toestemming: in bepaalde situaties kunnen wij slechts met uw toestemming uw persoonsgegevens verwerken. U kunt uw gegeven toestemming om persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat de toestemming wordt ingetrokken, mogen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken. Voor kinderen en bewind, mentorschap en curatelestelling gelden de volgende specifieke voorwaarden wanneer slechts met toestemming persoonsgegevens mogen worden verwerkt: Kinderen: als u jonger dan 16 jaar bent, dan hebt u toestemming van uw ouders of wettelijke voogd nodig. Bewind, mentorschap of ondercuratelestelling: als u onder curatele bent gesteld of voor u een bewind of mentorschap is ingesteld, dan dient uw wettelijk vertegenwoordiger toestemming te geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens.


DOEL WAARVOOR FYSIOTHERAPIE RUITERSBOS UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT

Onderstaand hebben wij uiteengezet voor welke doelen wij uw persoonsgegevens gebruiken

en op welke grondslag wij ons daarbij baseren:


 • Ten behoeve van de zorg- en dienstverlening om u aan te melden als cliënt en om de juiste zorg- en dienstverlening aan u te bieden

 • Het afhandelen van uw declaraties bij de zorgverzekering 

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Bijvoorbeeld om een afspraak te maken of verzetten.

 • Vanuit wettelijke verplichting, zoals gegevens die wij nodig hebben volgens onze contractuele afspraken en communicatie met de zorgverzekeraars. 

 • Het kunnen leveren van een behandeling fysiotherapie volgens de wettelijke voorwaarden 

 • Het kunnen controleren en identificeren van de cliënt / patiënt in de praktijk (legitimatieplicht). 

 • De (huis)arts te kunnen contacteren indien dit nodig is (alleen na uw toestemming). 

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

 • Werknemer: om te solliciteren voor een functie bij Fysiotherapie Ruitersbos of om de afspraken uit de reeds met u gesloten arbeidsovereenkomst na te komen verwerken wij uw persoonsgegevens.

 • Veilige en toegankelijke website: om de website te beheren en veilig en bereikbaar te houden verwerken wij uw technische gegevens ter uitvoering van het gerechtvaardigd bedrijfsbelang. 

 • Klacht: om uw klacht in behandeling te nemen verwerken wij uw persoonsgegevens ter uitvoering van het gerechtvaardigd bedrijfsbelang indien u een terugkoppeling wenst. Anoniem een klacht indienen is binnen Fysiotherapie Ruitersbos ook mogelijk. Indien u een klacht in wilt dienen bij de KNGF, dan zullen zij om uw persoonsgegevens vragen.


Fysiotherapie Ruitersbos gebruikt uw persoonsgegevens slechts voor het doel waarvoor zij

de gegevens heeft verzameld, tenzij Fysiotherapie Ruitersbos overweegt uw gegevens voor

een ander doel te gebruiken en dit doel verenigbaar is met het doel waarvoor de

persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld.


MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS (VERWERKERS)

Soms moeten wij onze persoonsgegevens met andere partijen delen. Wij sluiten met deze

partijen daarvoor een verwerkersovereenkomst. Daarin komen wij overeen dat deze partijen

zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en deze gegevens beschermt in

overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij verstrekken

bepaalde persoonsgegevens aan de volgende partijen:

 • VeCoZo gebruikt uw BSN nummer en NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens met als doel controleren van zorgverzekeraar en indienen declaraties. 

 • Spotonmedics gebruikt uw NAW gegevens met als doel facturatie. 

 • Qualiview gebruikt uw NAW gegevens, emailadres en diagnostische gegevens met als doel toesturen klanttevredenheidsonderzoek. De uitslag van dit onderzoek wordt echter volledig anoniem teruggekoppeld.


Partijen krijgen alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om

hun opdracht voor ons uit te voeren. Deze partijen mogen uw persoonsgegevens verwerken


voor de zojuist omschreven specifieke doelen in overeenstemming met onze instructies. Zij

mogen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden.

 

Verder hanteren wij het volgende beleid:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de andere fysiotherapeuten in de praktijk, waarnemers, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

 • Om een optimale afstemming te garanderen tussen de behandelend fysiotherapeut en uw huisarts en/of specialist kan er met uw toestemming informatie opgevraagd en uitgewisseld worden.

 • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Naast wetenschappelijk onderzoek kunnen uw gegevens ook gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen, hier wordt ook een externe audit onder verstaan. Ook hierbij zal anoniem gebruik gemaakt worden van deze gegevens. 

 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut. 

 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

 • Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.


BEVEILIGING

Fysiotherapie Ruitersbos doet er alles aan om uw persoonsgegevens adequaat te

beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden.

Wij hebben daarvoor een datalekprocedure ingericht. Wanneer er onverhoopt sprake is van

een datalek, dan zullen wij contact met u opnemen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht

zijn. Daarnaast hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze

informatie nodig hebben om hun taak of opdracht voor Fsyiotherapie Ruitersbos uit te

voeren. Verder hanteren wij het volgende beleid:

 • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. Dit gebeurd niet op onze computers zelf, maar in het datacenter van een extern beveiligde server. Dit datacenter voldoet aan alle eisen v.w.b. privacy en beveiliging (NEN-7510 en ISO 27001 gecertificeerd). 

 • Mocht het bij uitzondering nodig zijn dat er gegevens van een patiënt opgeslagenmoeten worden op een computer, dan zal dit op de NAS schijf gedaan worden. Dit is een externe harde schijf. De inhoud van deze dossiers wordt elektronisch beschermd d.m.v. antivirus- en spyware software.

 • Papieren verwijzingen worden zorgvuldig gearchiveerd zodat deze niet onbedoeld door derden ingezien kunnen worden. 

 • De beeldschermen met persoonsgegevens en/of elektronische agenda’s wordt softwarematig afgeschermd. 

 • Onze eigen website fysiotherapieruitersbos.nl is SSL beveiligd. 

 • Per kwartaal wordt er een back-up gemaakt van de NAS schijf om zo de patiëntgegevens te beveiligen tegen verlies. Deze externe harde schijf wordt bij de werkgever thuis bewaard.

PERSOONSGEGEVENS (WEBSITE)

Om onze website en de diensten via de website aan te kunnen bieden, verwerken wij uw

persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt alle informatie over een persoon

bedoeld die daarmee geïdentificeerd kan worden. Hieronder wordt geen informatie

verstaan waarmee de identiteit van een persoon niet te achterhalen is. De gegevens zijn in

dat geval geanonimiseerd.


Fysiotherapie Ruitersbos verzamelt, gebruikt, verstrekt en slaat de volgende

persoonsgegevens van u op, die we op de volgende wijze hebben gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens: zoals initialen, voornaam, achternaam

 • Contactgegevens, e-mailadres, telefoonnummer

 • Technische gegevens: zoals IP-adres, loggegevens, browsertype en versie

Wij verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde data zoals statische of

demografische data voor elk doel. Geaggregeerde data is mogelijk afgeleid van uw

persoonsgegevens maar wordt niet beschouwd als persoonlijke informatie, aangezien de

informatie niet direct of indirect uw identiteit onthult.


FACEBOOK

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen  via sociaal

netwerk Facebook. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd

door Facebook zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie hieronder). Leest u de

privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met

uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Wij zullen nooit een

afbeelding, waarop u herkenbaar in beeld bent, zonder uw toestemming, plaatsen.


COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Fysiotherapie Ruitersbos gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Dit zijn kleine

bestanden met gegevens over uw computer die opgeslagen worden op de harde schijf van

uw computer. Sommige websites gebruiken cookies om u te herkennen als u een volgende

keer die site bezoekt. Deze sites worden speciaal op u ingesteld. Fysiotherapie Ruitersbos

maakt hier géén gebruik van. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd

of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Kijk voor meer

informatie hierover in de helpfunctie van uw browser.


LINKS NAAR WEBSITE

Op de website van Fysiotherapie Ruitersbos kunnen links naar andere websites en

applicaties staan. Wanneer u op deze links klikt, dan kunnen andere partijen

persoonsgegevens van u verzamelen en delen met andere partijen. Fysiotherapie Ruitersbos

controleert deze websites niet en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of

privacybescherming van deze websites. Wanneer u onze website verlaat, adviseren wij u om

altijd de privacyverklaring van de betreffende website te raadplegen.


BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dat noodzakelijk is voor de doeleinden

waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verzameld. Als er sprake is van een wettelijke

bewaartermijn, dan bewaren wij uw persoonsgegevens overeenkomstig de wet. Volgens de

WGBO zijn wij verplicht de medische dossiers 20 jaar te bewaren. Wanneer wij uw

persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het uitvoeren van onze doeleinden of de

wettelijke bewaartermijn is verstreken, dan worden uw persoonsgegevens verwijderd.


RECHTEN

De gegevens die wij van u verzamelen zijn persoonlijk. U hebt daarom de volgende rechten

in relatie tot uw persoonsgegevens:

 • U mag ons vragen om inzage in uw persoonsgegevens 

 • U mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens

 • U heeft het recht om uw toestemming te trekken

 • U mag ons vragen om een kopie van uw persoonsgegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen

 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

Wanneer u van uw recht gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met de

praktijkeigenaar. Wij proberen binnen drie maanden op uw verzoek te reageren. Soms kan

het voorkomen dat het langer dan drie maanden duurt voordat wij kunnen reageren op uw

verzoek, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een complex verzoek of wanneer er

meerdere verzoeken zijn. In dat geval brengen wij u hiervan op de hoogte. 

De mogelijkheid bestaat dat wij specifieke informatie van u nodig hebben voordat wij uw

verzoek in behandeling nemen om onszelf ervan te verzekeren dat wij de juiste persoon voor

ons hebben en uw persoonsgegevens niet worden gedeeld met andere personen die

daartoe niet bevoegd zijn. Wij kunnen ook contact met u opnemen, zodat wij uw verzoek

sneller in behandeling kunnen nemen.

bottom of page